ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ร.10สอบภาค ก น้ำท่วมSummer 2016ภาค ก 2560“การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” 2 มีนาคม 2560วันจินดา 2560 (บรรยากาศงาน)น้อมเกล้า ถวายอาลัยฯ ร.9

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work