ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560 ครั้งที่ 3 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ) จำนวน 14 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาความเห็นต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรม 3 ส่วน ได้แก่ ด้านสาระ ด้านกลไก และ ด้านสภาพบังคับที่คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทเสนอ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยท่านประวีณ ณ นคร พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ และนายอดุล จันทรศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย เข้าร่วมประชุม

อ.ก.พ.จริยธรรมและ อ.ก.พ.วินัย ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเตรียมเสนอ ก.พ. เดือนนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. และ 17 ก.ค. 2560 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักมาตรฐานวินัย และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.วิสามัญว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดและ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ เพื่อพิจารณาข้อสรุปจากที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนหน่วยงานองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานทางจริยธรรมในส่วนของ "สาระ" "กลไก" และ "สภาพบังคับ" ดังนี้
1. "สาระ" ของมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย
     1. ซื่อสัตย์สุจริต
     2. รับผิดชอบต่อหน้าที่
     3. ไม่เลือกปฏิบัติ
      4. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
      5. มุ่งผลสัมฤทธิ์
      6. มีจิตสาธารณะ
      7. เป็นต้นแบบของสังคม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิ งหำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักงาน ก.พ.จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง / นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๑, ๖๘๐๒

 

รมต. สุวิทย์ติวเข้ม ผู้นำภาครัฐ บูรณาการความร่วมมือกับเอกชน ในหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จัดเวทีให้ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผ่านหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดีและเทียบเท่า (ป.ย.ป.2/1) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) มาให้ข้อเสนอแนะพร้อมผลักดันการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้กลไก ป.ย.ป. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป.1 ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี

 

 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

ขอเชิญ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 ผู้แทน ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.30 น.  ณ ห้อง แซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในหลักสูตร/กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (2560) ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (2560) ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพ: โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (2560) ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Pages