ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2560 และได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,307,224 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทบาทถ้วน)

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2560

ติดตามรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ได้ที่เว็บไซต์

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายต่อประชาชน

          เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงนำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่ได้ดำเนินการแล้วเปิดเผยต่อประชาชน เพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560

การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Piccolo โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนชุดใหม่ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
3. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
4. คุณพรทิพย์ จาละ
5. นายสมภพ อมาตยกุล
6. นายสีมา สีมานันท์
7. นายอำพน กิตติอำพน

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ