ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2559

 
 

การดำเนินการสอบ

  • วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
  • วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
 

การรับสมัครสอบ

  • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th
  • ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559
 

การประกาศผลสอบ

 

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ