ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 

สำนักงาน ก.พ. มีคำสั่งสำนักงาน ก.พ. ที่ 124/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ เพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสามกำหนด รวมถึงกลไกการกำกับดูแล และสภาพบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสำนักงาน ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
         *** เอกสารประกอบการประชุม
         *** การรับรองรายงานการประชุม
                          - หนังสือถึงส่วนราชการ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
                          - ร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ.
โทรศัพท์
02-547-1712
02-547-1713 

 

 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม

1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน : ว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรม

2. ข้อมูลมาตรฐานทางจริยธรรม /ประมวลจริยธรรมข้าราชการแต่ละประเภท ที่กำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550

1. ข้าราชการพลเรือน : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. ข้าราชการตำรวจ   : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑)
                               : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) 

3. ข้าราชการทหาร     : ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :
5. ข้าราชการมหาวิทยาลัย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
6. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ระเบียบกรุงเทพมหานครวาด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
7. ข้าราชการรัฐสภา : ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
                              : ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับ ๒) พ.ศ. 2556  

8. ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
9. ข้าราชการศาลปกครอง : ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.2555
10. ข้าราชการศาลยุติธรรม : ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชกาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
11. ข้าราชการฝ่ายอัยการ : ประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
12. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ