ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560

!!! UPDATE !!!  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 

!!! UPDATE ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 !!! แก้ไข File สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560

!!! UPDATE ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 !!! สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560

ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุม จากเดิม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ถ.โยธี พระราม 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม Link ด้านล่างนี้

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

!!! UPDATE !!! ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

1.สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

2.รายงานภารกิจสำคัญเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 ของส่วนราชการ

สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่าง (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

ข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

เรียน  ผู้ประสานงาน/เลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

         ด้วย นายกรัฐมนตรี ประสงค์จะทราบข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมโดยเร่งด่วน สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัด พร้อมทั้ง ข้อมูลของผู้ประสานงาน/เลขานุการ ตามแบบฟอร์มที่สามารถ Download ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมและนำเรียนนายกรัฐมนตรี โดยเร็วต่อไป

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ท่าน ส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาที่ e-mail : plan@ocsc.go.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ด้วย จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

Pages