ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรม นบส.1 รุ่นที่ 86 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       อนึ่ง ขอให้ผู้ผ่านการการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยเข้าไปที่ http://www.ocsc.go.th/sep1 รหัสผ่าน "sep18586" ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร นบส. 1 New

            - หนังสือขอเลื่อนกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ฯ นบส. 1 รุ่นที่ 85 - 86

                    1.1 หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า ดาวน์โหลดเอกสาร

                    1.2 หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

                    1.3 หนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร

                    1.4 แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

                    1.5 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แบบแจ้งการอนุมัติข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน และต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร PDF 

              ดาวน์โหลดเอกสาร Microsoft Word

            - กำหนดการฝึกอบรมภาพรวม ดาวน์โหลดเอกสาร

            - กำหนดการประเมินบุคลิกภาพด้วย MBTI และการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ด้วย ACM ดาวน์โหลดเอกสาร

            - กำหนดการพิธีเปิด ดาวน์โหลดเอกสาร

            - กำหนดการปฐมนิเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - กำหนดการศึกษาดูงานในประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ นบส. 1 รุ่นที่ 86 New

             กลุ่มที่ 1 (GP 1 - GP 6) ดาวน์โหลดเอกสาร

             กลุ่มที่ 2 (GP 7 - GP 12) ดาวน์โหลดเอกสาร

            - หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเดินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 (แนบกับหนังสือขอความอนุเคราะห์) ดาวน์โหลดเอกสาร

การศึกษาดูงานต่างประเทศ New  

            1) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 86 กลุ่มที่ 1 เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี (ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร

            2) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 86 กลุ่มที่ 2 เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี (ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

*** สำหรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ "เอกสารประกอบการฝึกอบรม" ***

ดาวน์โหลดเอกสาร

       (รหัสผ่านสำหรับเข้าดาวน์โหลดเอกสาร จะแจ้งให้ท่านทราบในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศ)

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ