ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   25/05/2017 - 10:37
ข่าว/รายงาน   ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน ก.พ. (พฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2560)   24/05/2017 - 15:30
เนื้อหาทั่วไป   Singapore – Thailand Leadership Development Programme   24/05/2017 - 10:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2560   24/05/2017 - 10:18
ข่าว/รายงาน   แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูปประเทศ : การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   23/05/2017 - 21:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   23/05/2017 - 09:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ พิษณุโลก)   22/05/2017 - 18:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ อุดรธานี)   22/05/2017 - 18:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ เชียงใหม่)   22/05/2017 - 18:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบอุบลราชธานี)   22/05/2017 - 18:18
ข่าว/รายงาน   ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0   22/05/2017 - 18:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี)   22/05/2017 - 18:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ ขอนแก่น)   22/05/2017 - 18:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ สงขลา)   22/05/2017 - 18:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ ชลบุรี)   22/05/2017 - 17:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ ราชบุรี)   22/05/2017 - 17:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา)   22/05/2017 - 17:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (ศูนย์สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)   22/05/2017 - 17:43
ข่าว/รายงาน   รัฐสภา ครู ศาล ทหาร ตำรวจ อุดมศึกษา อัยการ ท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมจับมือ ก.พ. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   19/05/2017 - 23:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล   19/05/2017 - 11:01
ข่าว/รายงาน   ขอความร่วมมือส่วนราชการ จัดทำแบบสอบถามโครงการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework : EAF)   18/05/2017 - 13:57
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดตัวหนังสือ eBook พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   18/05/2017 - 12:00
ข่าว/รายงาน   งานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   17/05/2017 - 18:02
ข่าว/รายงาน   Public Hearing เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ   16/05/2017 - 08:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   11/05/2017 - 10:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2560   11/05/2017 - 09:07
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำคัญ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสากลโลก   10/05/2017 - 13:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ   08/05/2017 - 15:35
ข่าว/รายงาน   นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ได้รับรางวัล The winner best poster prize   07/05/2017 - 21:49
ข่าว/รายงาน   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   05/05/2017 - 17:18

Pages