ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 86   22/06/2017 - 15:57
ข่าว/รายงาน   รมต. สุวิทย์ติวเข้ม ผู้นำภาครัฐ บูรณาการความร่วมมือกับเอกชน ในหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   22/06/2017 - 15:55
ข่าว/รายงาน   สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป.1 ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1   22/06/2017 - 13:04
หนังสือเวียน   การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก ระดับอาวุโส   22/06/2017 - 09:51
เนื้อหาทั่วไป   Tips & Articles   21/06/2017 - 14:42
เนื้อหาทั่วไป   Infographics (Digital Literacy)   21/06/2017 - 14:29
เนื้อหาทั่วไป   E-books (DL Project) All   21/06/2017 - 14:07
ข่าว/รายงาน   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   21/06/2017 - 13:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาป้อนหรือบันทึกข้อมูลหนังสือวิชาการและรายงานการศึกษาวิจัยเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและจัดการข้อมูลให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   21/06/2017 - 10:25
เนื้อหาทั่วไป   การประเมิน   20/06/2017 - 09:45
เนื้อหาทั่วไป   E-books (DL Project)   19/06/2017 - 15:55
เอกสารดาวน์โหลด   การพิจารณาเลือกหลักสูตรที่จะมาศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสเพื่อการเข้ารับราชการหรือปรับคุณวุฒิต่อไป   19/06/2017 - 14:55
ข่าว/รายงาน   รับสมัครคัดเลือก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2560   15/06/2017 - 22:46
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   15/06/2017 - 16:34
เนื้อหาทั่วไป   อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออภัยมา ณ ที่นี่   15/06/2017 - 13:25
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13   15/06/2017 - 12:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีพิเศษ   15/06/2017 - 10:25
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   14/06/2017 - 16:28
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะ DLProject (E-learning)   14/06/2017 - 10:48
เนื้อหาทั่วไป   ภาพกิจกรรม (DLProject)   13/06/2017 - 17:06
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560   13/06/2017 - 15:29
เนื้อหาทั่วไป   รายงานส่วนราชการ   13/06/2017 - 14:31
เอกสารดาวน์โหลด   ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0   12/06/2017 - 10:02
เอกสารดาวน์โหลด   ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   12/06/2017 - 10:01
ข่าว/รายงาน   การปฏิรูปการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ป. โท (Master) ในฝรั่งเศส   09/06/2017 - 20:02
เอกสารดาวน์โหลด   หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการทางสำนักงาน ก.พ. (ใบขอโอน)   09/06/2017 - 15:56
เนื้อหาทั่วไป   ติดต่อเจ้าหน้าที่ MOTProject   09/06/2017 - 14:51
เนื้อหาทั่วไป   เอกสารเผยแพร่   09/06/2017 - 14:49
เนื้อหาทั่วไป   ปฏิทินกิจกรรม (Calendar)   09/06/2017 - 14:45
เนื้อหาทั่วไป   Model การพัฒนา   09/06/2017 - 14:44

Pages