ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์   17/08/2017 - 18:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ   17/08/2017 - 18:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน   17/08/2017 - 18:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   17/08/2017 - 17:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   17/08/2017 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยวิธีพิเศษ   17/08/2017 - 14:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ของสำนักงาน ก.พ. (จำนวน 3 เล่ม)   16/08/2017 - 19:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.   16/08/2017 - 18:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ   16/08/2017 - 18:36
เนื้อหาทั่วไป   การดำเนินการของผู้รับทุน   16/08/2017 - 16:29
เนื้อหาทั่วไป   FAQ (ทุนรัฐบาล)   16/08/2017 - 14:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลื: การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)   16/08/2017 - 14:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.   15/08/2017 - 14:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   15/08/2017 - 13:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   15/08/2017 - 13:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.   15/08/2017 - 13:43
ข่าว/รายงาน   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมที่ดิน)   15/08/2017 - 12:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/08/2017 - 08:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/08/2017 - 08:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ   15/08/2017 - 08:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริหารระบบงานอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์   15/08/2017 - 08:32
ข่าว/รายงาน   คณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2560   12/08/2017 - 12:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)   11/08/2017 - 13:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ   11/08/2017 - 11:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11/08/2017 - 10:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11/08/2017 - 10:25
ข่าว/รายงาน   ประชุม ก. ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560   10/08/2017 - 15:06
ข่าว/รายงาน   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 ส.ค. 2560   09/08/2017 - 15:41
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2560   08/08/2017 - 11:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 85 และ รุ่นที่ 86   07/08/2017 - 11:45

Pages