ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เป็นประจำทุกปีผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครด้านล่างนี้

 

 
ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป                                               

ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ

 

 

 Brochure ทุนรัฐบาล ฺBrochure ทุนรัฐบาล