ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UiS)

        ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ UNDERGRADUATE INTELLIGENCE SCHOLARSHIP (UiS) เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหว่างศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยเมื่อจบปริญญาตรีจะได้เข้ารับราชการในทันที เพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คุณสมบัติ

  • มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
  • เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นวุฒิในสายวิทยาศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 2.75 แล้วแต่กรณี

การประเมินความเหมาะสม

  • สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
  • ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน* (สำหรับผู้ผ่านข้อเขียน)

* ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน

การรับทุน

ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ

ระยะแรก เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2  เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2

นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วสำนักงาน ก.พ. ยังได้วางแผนการพัฒนาไว้สำหรับผู้รับทุน  ทั้งการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น การฝึกงานกับส่วนราชการที่บรรจุก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานอีกด้วย

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน (เพิ่มเติม)

          ผู้สมัครสอบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ที่ยื่นเอกสารมาไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที่เหลือมาที่  กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และวงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครทุน UIS