ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน

ocsc-book-2559--หนังสือ--คู่มือวิทยากร--การรักษาวินัย
 
คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ
เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน
 
พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย : สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.
 
 
ประเภทข่าว: 

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา-โดยสำนักมาตรฐานวินัย

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

โดยสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

การดำเนินการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Strategy)

 
 
การดำเนินการสรรหาเชิงรุก
(Proactive Recruitment Strategy)
 
ความสำเร็จของการสรรหาบุคลากรของภาครัฐในอดีตอาจไม่ใช่เครื่องยืนยันรูปแบบการสรรหาแบบเดิมในอนาคตได้อีกต่อไป เนื่องจากบริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่รายล้อมส่วนราชการต่างๆ อยู่กำลังเปลี่ยนไป และกำลังสร้างความยุ่งยาก รวมทั้งสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่รุนแรงให้กับภาครัฐ ที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้
 
ประเภทข่าว: 

Pages