ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในหลักสูตร/กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

ขอความร่วมมือส่วนราชการ จัดทำแบบสอบถามโครงการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework : EAF)

ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap 2017)

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือเชิญ (99 ส่วนราชการ) และ เอกสารรายละเอียดกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาฯ มาพร้อมกันนี้

 

โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่สนใจได้ที่

 

HiPPS : Training & Development Roadmap 2560

HiPPS : Training & Development Roadmap 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

กรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
( HiPPS : Training & Development Roadmap )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Pages