ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รวมเล่มบทความติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 12

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมไปยังสำนักงาน ก.พ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hipps_team@ocsc.go.th หรือทางโทรสาร 0 2547 1736 ภายในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 
โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งไปที่ส่วนราชการอีกครั้งค่ะ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

Pages