ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบการบรรยายกำหนดการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

เอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

1. แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้ัมีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

2. กรอบการสั่งสมประสบการณ์

3. Training Roadmap

4. ขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 

ประเภทข่าว: 

หนังสือนำส่งประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทข่าว: 

การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

Pages