ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการ

Facebook Twitter Linkedin

เป็นผู้บังคับบัญชา และบริหารราชการ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

  • ผู้บังคับบัญชาและบริหารราชการ ของสำนักงาน ก.พ.