ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข้อบังคับ ก.พ.

ข้อบังคับ ก.พ.

กฎข้อบังคับ (กฎ) (article, regulation, rule) คือบทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับซึ่งกําหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการ ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่า ข้อบังคับ