ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 99 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยวิทยาลัยนักบริหาร ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 99 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประเภทข่าว: 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ มีผู้แทนส่วนราชการ จำนวน 138 ส่วนราชการ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ จำนวนประมาณ 340 คน

ประเภทข่าว: 

พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 ณ ห้อง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.   

โดยมี ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้นำในภาครัฐให้กับผู้เข้าอบรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ และที่ปรึกษาโครงการ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ประเภทข่าว: 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ "แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ"

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศูนย์สรรหาและเลือกสรรได้จัดกิจกรรมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นักบริหารระดับสูง ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ และกลุ่มงานคลัง สำนักเลขาธิการ ร่วมตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 254 คน จาก 154 ส่วนราชการ

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันวชิราวุธ

ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือเรียกว่า วันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี หรือเดิมเรียกกันว่า ‘วันวชิราวุธานุสรณ์’ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) แม้ในภายหลังมีหลักฐานปรากฏชัดว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในช่วงเช้ามืดล่วงเข้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธเช่นเดิม

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง การประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. จำนวน 3 ฉบับ

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง การประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ฉบับ
1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2566
3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551

ทางลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=x-qaLjj6iG0

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/b1c1b601
*หมายเหตุ* เอกสารประมวลคำถาม-คำตอบจะอัปโหลดลงให้ในภายหลัง

ประเภทข่าว: 

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566) เวลา 07.45 น. คณะนักบริหารและผู้แทนสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ประเภทข่าว: 

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 21 ตุลาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-----------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 

ประเภทข่าว: 

Pages