ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
--------------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ย. 67 เวลา 24.00 น.

ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ "ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (Paper&Pencil) (เพิ่มเติม)"

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️

ท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ได้ที่: https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567"

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567"

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 ทางลิงก์:

> รับชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ของแต่ละกระทรวง อาทิ สำนักงานนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
> ร่วมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

#งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้ง 623 ท่าน

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้ง 623 ท่าน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่ได้รับรางวัลได้ที่ Qr Code ตามภาพด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์ www.thaicivilserviceday.com

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1KqqzBRpao9gBzggpgkTuJnyDuvzpC3sr/view?usp=sharing

#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

ขอบคุณค่ะ

กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567

กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนดำเนินการโครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิด   

    โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น 5 วัน โดยดำเนินการฝึกอบรมแบบออนไลน์ และมีข้าราชการจากกลุ่มประเทศสามาชิกอาเซียนบวกสามเข้าร่วม จำนวน 28 คน โดยในปีนี้ สพข. ภายใต้กรอบการเรียนรู้หลัก “Reimagine HR in the Era of Disruption ” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเด็นการเรียนรู้ 5 หัวข้อ ได้แก่
1. Reimagine the Role of HR
2. Reimagine Recruitment and Selection
3. Reimagine Talent Management
4. Reimagine Learning and Development
5. HR Technology

การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552

ที่ระบบกลางทางกฎหมาย  www.law.go.th หัวข้อ "การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎ ก.พ." หรือ สแกน QR Code ตามรูปภาพ

Pages