ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ภายใน 180 วัน

การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่มุ่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนมากขึ้น

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.ม.จ. ได้จัดทำหนังสือแจ้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

คลิ๊กเพื่อรับชม -------->> วิดีทัศน์อธิบายการจัดทำประมวลจริยธรรม

สามารถดาวน์โหลดสื่อเพือการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon ระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563104.27 KB
Image icon ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม1.58 MB
PDF icon คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม16.9 MB
Image icon โปสเตอร์_การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม1.67 MB
Image icon แผ่นพับ_การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม1.6 MB
PDF icon คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ699.09 KB
PDF icon 01_แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 791.41 KB
PDF icon 02_แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 158 KB
PDF icon ตัวอย่างข้อควรทำและไม่ควรทำ (Do and Don't) จากหน่วยงานต่าง ๆ1.07 MB
PDF icon ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม64.45 KB
PDF icon ว 3 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ84.08 KB
PDF icon นร 1019.3/25 ขอข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของหน่วยงานของรัฐ108.19 KB
PDF icon ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม 75.91 KB
PDF icon แนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม478.29 KB
PDF icon ว18 หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนด จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม2.63 MB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ