ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการจากสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/vphzqs หรือวิธีการสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ -  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ