ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
.
ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์
https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
(paper & pencil)"
.
(สำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566)
.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ทาง
.
01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
https://drive.google.com/file/d/128NWESI1YwgAarvq4DxuWEl7BUb_H9kO/view?usp=sharing

02 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
https://drive.google.com/file/d/19Bj9lO_wzccBeK4osRlal45_jGiOK67S/view?usp=sharing

03 ศูนย์สอบราชบุรี
https://drive.google.com/file/d/1DAZw0eKVCkeBTMvS_kvJjULfvGeta39q/view?usp=sharing

04 ศูนย์สอบชลบุรี
https://drive.google.com/file/d/1781gLhikQrtaHhVeSIx6JhQnmq5bYlvw/view?usp=sharing

05 ศูนย์สอบเชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/1jbPcHZl8tJRCP3PcV-wWQr-s6RmsXrua/view?usp=sharing

06 ศูนย์สอบพิษณุโลก
https://drive.google.com/file/d/1ScfXmtBg46-fmVXAr2zuHZ59HCLiom08/view?usp=sharing

07 ศูนย์สอบนครราชสีมา
https://drive.google.com/file/d/19UaPsz4Ra_g9PknU9oA6_MZp5qgNcfc2/view?usp=sharing

08 ศูนย์สอบอุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/1jZP8U1O4Mjt7rqsAMf3bIXsYO5AZqzd2/view?usp=sharing

09 ศูนย์สอบขอนแก่น
https://drive.google.com/file/d/14hnCjGOaRE2y4WDd2LK_GDdLwPgtNzod/view?usp=sharing

10 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
https://drive.google.com/file/d/1xL22KQ6mr4Krct5B5wMF4XOjtDuPuq9X/view?usp=sharing

11 ศูนย์สอบสงขลา
https://drive.google.com/file/d/1vqRJrsHe_AIm5cwhEECESKHf3M0R29q0/view?usp=sharing

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ