ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่ ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญข้างต้นจึงขอความอนุเคราะห์ท่านและข้าราชการในสังกัดที่มีอายุราชการตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/competency66 หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจในสังกัดส่วนราชการของท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจฯ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ