ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th > การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 e-Exam และค้นหารายชื่อตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่มค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนและกดค้นหา หากไม่พบข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงาน ก.พ. ตามเบอร์ติดต่อที่หน้าเว็บไซต์
3. หากต้องการค้นหารายชื่อในไฟล์ PDF ของศูนย์สอบของท่าน ให้นำเลขประจำตัวสอบในขั้นตอนที่ 2 ไปค้นหาในไฟล์ PDF ได้ต่อไป

และสามารถอ่านประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ e-Exam 2567 ได้เช่นเดียวกันบนหน้าเว็บไซต์

โดยผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ