ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567

  • เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ยื่นคู่กับบัตรประจำตัวสอบ
  • อุปกรณ์สำหรับเขียน ทด ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ
  • หน้ากากอนามัย (สวมตลอดเวลาระหว่างการสอบ)

ทั้งนี้ *ควรศึกษารายละเอียดกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) >>และคลิก>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 เพื่อความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของผู้สมัครสอบ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ