ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก (เผยแพร่ พ.ศ. 2553)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2553
Document type: 
หนังสือ คู่มือ

ชื่อหนังสือ: คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก (เผยแพร่ พ.ศ. 2553)
ISBN: 978-616-548-073-4

โครงการศึกษาข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ

โดย: สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
เผยแพร่ พ.ศ. 2553

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)