ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว5/2566
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว 5
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2566

---

นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบประเมินการดำเนินการตามเงื่อนไขของกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (สำหรับ อ.ก.พ. กระทรวง)
2. แบบประเมินคุณลักษณะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ พฤติกรรม คุณสมบัติส่วนบุคคล (Personal Profile) ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
3. แบบเสนอผลงานสำคัญของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)