ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

ครม. ไฟเขียวแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม

สำนักงาน ก.พ. ได้จับมือกับกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งทำความเข้าใจหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดสัมมนาใหญ่กระตุ้นความตระหนักรู้สถานการณ์ดิจิทัลปัจจุบัน รับฟังมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับ Digital Transformation จากผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางตามมติ ครม. พร้อม ออกบูธ และ workshop เข้มแสดงหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 สำนักงาน ก.พ. เตรียมจัดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ขอเชิญ 

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

ลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills/seminar

ประเภทข่าว: 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ร่วมสัมมนาในงาน The 1st Innovative government Day : Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness (การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลแห่งนวัตกรรมเพื่อความสุขประชาชน)

ประเภทข่าว: 

การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม HiPPS, New Wave, นปร.)

ปีงบประมาณ: 2560

วันฝึกอบรม: 06/11/2017 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 14/11/2017 - 16:30

เริ่มลงทะเบียน: 26/09/2017 - 13:45
หมดเขตลงทะเบียน: 27/10/2017 - 16:00

ผู้ประสานงานหลักสูตร: นายกุลวัฒน อิมะไชย์
เบอร์ติดต่อ: 0 2547 1758

 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่

 

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนา ประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ การขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ ที่จะนำชุดทักษะไปปรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 หรือการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นตัวแทนข้าราชการ 5 กลุ่มหลัก รวม 136 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภทข่าว: 

“ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ 1 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ. ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.พ. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บูรณาการการขับแคลื่อนประเทศไทย : ข้าราชการไทย 4.0”
   โดยในวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีการจัดการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และ ผศ ดร. สุภาพรณ์ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเภทข่าว: 

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

เริ่มต้นแล้ว... การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงาน ก.พ. โดยความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ที่เรียกว่า ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยในการพัฒนาครั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการฝึกอบรม มามุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง โดยได้นำการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDL) มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้รับทราบศักยภาพที่แท้จริง รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน และผลการทดสอบดังกล่าว จะเป็นข้อมูลประกอบสำหรับข้าราชการ
ในการวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบท
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ต่อไป
เมื่อวันที่ 7, 9 และ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

ประเภทข่าว: 

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑)

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ยุค Thailand 4.0 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยการประเมินที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ยุค Thailand 4.0 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยการประเมินที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล   วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: