ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กฎหมาย ระเบียบ

สำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเผยแพร่เป็นรูปเล่มและทางเว็บไซต์ แก่ส่วนราชการต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์

โดยหวังว่าข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์และอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สำนักกฎหมาย