ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

     สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับถ้อยคำในแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ และคู่มือประกอบให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และความเห็นจากส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

 

เอกสารเพิ่มเติม

  1. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (ตามบันทึก ที่ นร 0505/ว419 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565)
     
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565

 

 

---

คำค้นเพิ่มเติม: wfa, wfh, New Normal

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)