ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 

Key Words / คำสำคัญ :
21 th Century, Competency, Strategic, Management, VUCA, Covid-19, Change, Workforce,
Government, Digital, Skill, New Normal, Crisis, Work from Home, WFH, Human Resource
Management, Human Resource Development, HRD, HRM
ศตวรรษที่ 21, สมรรถนะ, นักบริหารระดับสูง, กลยุทธ์, กำลังคน, ภาครัฐ, การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019, โควิด-19, ดิจิทัล, การทำงานที่บ้าน, การทำงานนอกสถานที่, ทักษะ, การบริหารคน,
การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

 

อ่านวารสารแบบ e-book : Click

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561

ปกวารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561

ฉบับประจำปี 2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

วารสารข้าราชการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

วารสารข้าราชการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558

วารสารข้าราชการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารข้าราชการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

วารสารข้าราชการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558

Pages