ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Engagement Index 2565

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565

Engagement Index 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

รายงานผลการสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2558 (เผยแพร่ 2559)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2558 (เผยแพร่ 2559)

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2557 (เผยแพร่ 2558)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2557