ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงานภายใน สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี ประสิทธิภาพ

การแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557

ฝ่ายบริหาร

ที่ตั้ง :อาคารสำนักงาน ชั้น 4, 5 - โทรศัพท์ : N/A

ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และที่ปรึกษาระบบราชการ

ลิงก์ ฝ่ายบริหาร

ส่วนกลาง

ที่ตั้ง :อาคารสำนักงาน ชั้น 4 - โทรศัพท์: 0 2547 1246

 

 

Contact

 • ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสำนักงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรม การทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความรู้
 • สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. แก่ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง

สำนักกฎหมาย (สกม)

ที่ตั้ง :อาคารสำนักงาน ชั้น 8 - โทรศัพท์ : 0 2547 1572

 

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. และที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับ ผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย กฎระเบียบและหนังสือเวียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ.
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Contact

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 7 - โทรศัพท์ : 0 2547 1080

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. และโปรแกรมมาตรฐานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารข้อมูลกำลังคนใน ราชการแก้ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมต่างๆตลอดจนสนับ สนุน ประสานงานเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบข้อมูล การประมวลผลข้อมุล ข้อสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน - โทรศัพท์ : 0 2547 1734

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง
 • พัฒนาเครื่องมือและดำเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
 • จัดทำข้อมูลและบัญชีผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบยุทธศาสตร์ของระบบนักเรียนทุนรัฐบาล
 • วิเคราะห์และจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและภาครัฐ
 • พัฒนาและกำกับดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อสร้างข้าราชการคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิดและบริหาร (ระบบ HiPPS)
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 7 - โทรศัพท์ : 0 2547 1878

 

 • พัฒนาและกำหนดนโยบาย ระบบและรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในการประสานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาลและการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงทุนรัฐบาล
 • จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและการพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อการบรรจุแต่งตั้ง
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น (ศท)

ที่ตั้ง : - โทรศัพท์ : 0 2547 1767

 

 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน ช่วยสนับสนุนให้มีการยกระดับงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็นงานวิเคราะห์ เชิงยุทธศาสตร์ ช่วยเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและท้องถิ่น
 • เป็นศูนย์ข้อมูลเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของสำนักงาน ก.พ.
 • ติดตาม รวบรวมปัญหา ความต้องการของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้งศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและท้อง ถิ่นแบบบูรณาการ
 • ประสานการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่
 • สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.เครือข่ายในพื้นที่
 • รับผิดชอบงานกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบมาย

 

Contact

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร)

ที่ตั้ง : - โทรศัพท์ :

 

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
 • ดูแล จัดการ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา และนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมาทำงานในประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษา และวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการประสานงานและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0 2547 1629

 

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆ
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้กำลังคนของส่วนราชการ
 • ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
 • รักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนควบคุมเกษียณอายุราชการ และข้อมูลกำลังคน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการของตำแหน่งระดับสูง
 • ยกระดับมาตรฐานนวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ ในส่วนของการบรรจุ แต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่ว ไป)ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว
 • พิจารณาคำขออนุมัติเกี่ยวกับตัวบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

สำนักงานเลขาธิการ (สลธ)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 1 2 3 4โทรศัพท์ : 0 2547 1001

 

 • ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานโรงพิมพ์ งานห้องสมุด งานรักษาความปลอดภัย งานประสานและอำนวยการในพิธีการต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของนักเรียนทุนและสำนักงานผู้ดูแล นักเรียนในต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
 • จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานของสำนักงาน ติดตามการดำเนินการตามแผน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (สตค)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 6 โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6638

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลให้สอดคล้องกับผลงานและค่าครองชีพ
 • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจำแนกตำแหน่งและประเมินค่างาน และจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 • ศึกษาและพัฒนาระบบจูงใจการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินภาพกำลังคน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการจัดและพัฒนาส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติรวมทั้งการติดตามประเมินผลการกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปริกษาแก่คณะรัฐมนตรี ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและระบบค่าตอบแทน
 • จัดทำข้อเสนอ นโยบาย กลยุทธ์และวิธีการดำเนินการเพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสม มีการใช้กำลังคนอย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพและเกิดความสมดุลของกำลังคนภาครัฐใน ภาพรวม
 • พัฒนาระบบพนักงานราชการ จะจัดทำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการบริหารพนักงานราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

สำนักมาตรฐานวินัย (สมว)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 9โทรศัพท์ : 0 2547 1628

 

 • ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ การจัดทำสำนวน และจัดทำความเห็น
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎระเบียบ แนวทางการดำเนินการด้านวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ การดำเนินการทางวินัย มาตรฐานการลงโทษ ในกระทรวง กรม ต่างๆ

 

Contact

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค)

ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3,4 โทรศัพท์ : 0 2547 1844

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม
 • ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ การจัดทำสำนวน และจัดทำความเห็น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการรักษาคุณธรรมในกระทรวง ทบวง กรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน โทรศัพท์ : 0 2547 1832

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลของราชการฝ่ายพลเรือนต่อคณะรัฐมนตรีและคณะ กรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบกลยุทธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการฝ่ายพลเรือนและทรัพยากรบุคคลพิเศษ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลให้การบริหารงานบุคคลในส่วนราชการเป็นไปตามระบบ คุณธรรมและหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข)

ที่ตั้ง : อาคาร 9 ชั้น 5โทรศัพท์ : 0 2547 1806

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การผลิตและให้บริการสื่อหรือเทคโนโลยีการฝึกอบรม
 • ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ หรือ แนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษาและนักเรยนทุนรัฐบาล รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการในราชการพลเรือน
 • ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 1 โทรศัพท์ :0 2547 1567

ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการดูแลและการจัดการการศึกษาของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่นๆ และบุคคลากรภาครัฐ

Contact

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.)

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ชั้น 7 โทรศัพท์ :0 2547 1714 โทรสาร :0 2547 1727

มีพันธกิจในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงาน โดยการศึกษา การวิจัย การพัฒนา การส่งเสริม การให้คำปรึกษาการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อรณรงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ราชการใสสะอาด การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Contact

In Pictures

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน