ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ที่มา

การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

  1. โครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญจากเดิม 11 ระดับ เป็น 4 ประเภทตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน และ
  2. การกระจายอำนาจการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งในเรื่องจำนวนตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง

จากเดิมที่เป็นอำนาจของ ก.พ. และได้มีการมอบอำนาจการดำเนินการบางส่วนให้ส่วนราชการและ อ.ก.พ.กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการแทน มาเป็นอำนาจของ อ.ก.พ.กระทรวงภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด โดย ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ได้สร้างกลไกการทำงานร่วมกับส่วนราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงและพิจารณาเสนอแนะการกำหนดตำแหน่งและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิและประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และมีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวงและคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกล่าว

ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ โดยมีการทบทวนสายงานที่มีอยู่เดิม จำนวน 465 สายงาน ให้เหลือเพียง 245 สายงาน และได้จัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และประกาศให้ทราบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ตลอดจน ได้วางระบบการกำหนดตำแหน่งใหม่โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือในการกำหนดตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยได้มีการแจ้งเวียนส่วนราชการและจังหวัดทราบและถือปฏิบัติแล้ว รวม 18 ฉบับ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ท่านสามารถดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่เว็บเดิม http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3373&catid=533