ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570   25/04/2024 - 16:32
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2565 สำนักงาน ก.พ.   24/04/2024 - 11:22
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)   24/04/2024 - 10:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/04/2024 - 11:25
ข่าว/รายงาน   ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ใน พ.ศ. 2567   19/04/2024 - 14:56
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร   11/04/2024 - 21:44
หนังสือเวียน   กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567   11/04/2024 - 21:35
หนังสือเวียน   การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง   11/04/2024 - 16:51
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมศิลปากร)   10/04/2024 - 17:11
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)   10/04/2024 - 17:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สพข. ครั้งที่ 3/2567)   09/04/2024 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2572 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/04/2024 - 15:23
หนังสือเวียน   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ   09/04/2024 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2024 - 15:46
หนังสือเวียน   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567   05/04/2024 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สพข. ครั้งที่ 2/2567)   04/04/2024 - 16:00
ข่าว/รายงาน   ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   04/04/2024 - 15:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/04/2024 - 14:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/04/2024 - 11:17
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)   02/04/2024 - 17:51
ข่าว/รายงาน   ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   02/04/2024 - 17:32
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)   02/04/2024 - 10:13
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567"   01/04/2024 - 11:00
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้ง 623 ท่าน   01/04/2024 - 10:57
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567   01/04/2024 - 10:54
ข่าว/รายงาน   พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567   01/04/2024 - 00:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2024 - 15:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าสิทธิการใช้งานระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/03/2024 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศสส. ครั้งที่ 4/2567)   27/03/2024 - 15:40
ข่าว/รายงาน   เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567   27/03/2024 - 11:35

Pages