ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ภาพ:ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ก.พ. อันจะทำให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  สำนักงาน ก.พ.

ชั้น 7  อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร. 0 2547 2020, 0 2547 2025  โทรสาร. 0 2547 1727

email: [email protected]