ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
New Document

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ( ที่ นร 1002/... )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขั้นตอนการส่งออกข้อมูลกำลังคนด้วยระบบ DPIS Version 5.0 และ Version 6.0
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำอธิบายรายการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มจำนวนข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
***( วิธีการส่งออกแบบฟอร์มฯ สำหรับหน่วยงานที่ใช้ระบบ DPIS Version 6.0 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มชื่อผู้ประสานงานการจัดส่งข้อมูลของส่วนราชการ

หนังสือสถิติกำลังคนภาครัฐ
ท่านสามารถคลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อไปยังสถิติปีที่ต้องการได้ทันที

Dashboard ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ : ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี พ.ศ. 2562 - 2564

กลับสู่ด้านบน

รายละเอียดโครงการ

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง : สายด่วน GMIS ที่เบอร์ 02-547-1187