ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566

!!! UPDATE 23 กันยายน 2566 !! กำหนดการการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2566 ฉบับแก้ไข (2) สามารถ download ได้จาก link ด้านล่างนี้

!!! UPDATE 22 กันยายน 2566 !! กำหนดการการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2566 ฉบับแก้ไข (1) สามารถ download ได้จาก link ด้านล่างนี้

!!! UPDATE 14 กันยายน 2566 !! กำหนดการการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2566 สามารถ download ได้จาก link ด้านล่างนี้
 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 13.30 น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Pages