ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) 24/04/2024 - 10:14
ข่าว/รายงาน    ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ใน พ.ศ. 2567 กวฉ. 19/04/2024 - 14:56
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมศิลปากร) 10/04/2024 - 17:11
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 10/04/2024 - 17:09
ข่าว/รายงาน    ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 04/04/2024 - 15:53
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) 02/04/2024 - 17:51
ข่าว/รายงาน    ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02/04/2024 - 17:32
ข่าว/รายงาน    จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) ก.พ.ค. 02/04/2024 - 10:13
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567" 01/04/2024 - 11:00
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้ง 623 ท่าน 01/04/2024 - 10:57
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 01/04/2024 - 10:54
ข่าว/รายงาน    พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 01/04/2024 - 00:01
ข่าว/รายงาน    เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567 สอบภาค ก 27/03/2024 - 11:35
ข่าว/รายงาน    สรุปกิจกรรม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) สนร.เยอรมนี 27/03/2024 - 11:30
ข่าว/รายงาน    กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 14/03/2024 - 10:54
ข่าว/รายงาน    โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13/03/2024 - 13:24
ข่าว/รายงาน    แผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ 11/03/2024 - 18:18
ข่าว/รายงาน    การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 11/03/2024 - 16:17
ข่าว/รายงาน    พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 99 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08/03/2024 - 14:45
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS 05/03/2024 - 17:14
ข่าว/รายงาน    สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 04/03/2024 - 11:45
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16 01/03/2024 - 14:10
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567 01/03/2024 - 11:16
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญรับชมการให้สัมภาษณ์จากเลขาธิการ ก.พ. ในรายการ คลังFitติดTrend EP. 4 เรื่อง "การปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ & การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" เงินเดือน 29/02/2024 - 20:50
ข่าว/รายงาน    การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 28/02/2024 - 12:01
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) 21/02/2024 - 16:56
ข่าว/รายงาน    ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2567 กวฉ. 21/02/2024 - 16:56
ข่าว/รายงาน    พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 05/02/2024 - 15:44
ข่าว/รายงาน    แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็น กวฉ. พ.ศ. 2567 กวฉ. 19/01/2024 - 12:10
ข่าว/รายงาน    การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 HiPPS 17/01/2024 - 11:12

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ