ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
website ใหม่ประกาศรายชื่อทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 67เปิดรับสมัครหลักสูตรดุลยภาพ (หมดเขต 9 พ.ค. 67)U โดดเด่น (หมดเขต 20 มิ.ย. 67)

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item ทุนรัฐบาล
item E-learning
item รับรองคุณวุฒิ
สอบภาค ก

OCSC Highlight

แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับถ้อยคำในแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ และคู่มือประกอบให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565 และความเห็นจากส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการฯ

รับรองคุณวุฒิ

ตรวจสอบ รับรองคุณวุฒิ ปริญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ > ระบบรับรองคุณวุฒิ

ระบบพนักงานราชการ

ติดตามข่าว ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ

เว็บสมัครสอบภาค ก และ ก พิเศษ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดสรรคนดีคนเก่ง
> สอบภาค ก
> สอบภาค ก พิเศษ

การพัฒนาข้าราชการ

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ การขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและการบริหารราชการ รวมทั้งการพัฒนาผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
เข้าสู่ e-Learning Portal

ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม

เปิดโอกาสนักเรียนนักศึกษาด้วยทุนศึกษาต่อ และพัฒนาความรู้ข้าราชการด้วยทุนฝึกอบรม วิจัย

การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ., การสรรหาและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ, การย้าย การโอน การเลื่อน หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ (เฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการ), การสั่งให้ออกจากราชการ และการลาออกจากราชการ, การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการ, การรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน, การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, การต่ออายุราชการ, การได้รับค่าตอบแทน

จำขึ้นใจ

โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Infographics

อินโฟกราฟิคของสำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการ
(25 กรกฎาคม 2561)

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

แนวปฏิบัติ Dos and Don'ts ของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.

แนวปฏิบัติ Dos and Don'ts ของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.
และอื่นๆ...

ระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียน ที่ใหญ่ที่สุดของสำนักงาน ก.พ. ค้นหาง่ายตามเลขหนังสือ ปีที่ออก หรือ หมวดหมู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด (DPIS/PPIS) เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด DPIS
ระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS) เพื่อการบริการจัดการกำลังคนภาครัฐระดับประเทศ ระบบ GMIS
เพิ่มโอกาสทำงานกับหน่วยงานราชการที่เว็บไซต์ job.ocsc.go.th
คลังกลางความรู้ด้าน HR และที่จำเป็นต่อการทำงานราชการในรูปแบบวิกิ wiki.ocsc.go.th
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ที่ ศปท.