การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6701 - 6749
โทรสาร: 0 2547 1603

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคนrss_feed กิจกรรม

HR Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล : การบรรจุและแต่งตั้ง

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

-----------------------------------------

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และซักซ้อมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทอำนวยการ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567(New!)

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

-----------------------------------------

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. มาตรา 63 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

-----------------------------------------

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. มาตรา 63 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

-----------------------------------------

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง : HR Freshy วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

-----------------------------------------

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งประเภทอื่นเป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

-----------------------------------------

การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube
attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ
☑ ช่องทางการเข้าร่วมประชุม

-----------------------------------------

การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube

attach_fileดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ


☑ แบบฟอร์มรับคำถามเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
local_library คลังความรู้

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน)

คู่มือ

ตำแหน่งประเภทบริหาร

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


ตำแหน่งประเภทวิชาการ


การรับโอนและการบรรจุกลับ

การรับโอนและการบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ


การรับโอนและการบรรจุกลับข้าราชการตามกฎหมายอื่น


การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด


การแต่งตั้งล่วงหน้าและการแต่งตั้งย้อนหลัง


การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง


อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ