ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร.จีน) ขอรายงานสถานการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนและข้าราชการที่ลาศึกษาในนครอู่ฮั่น

ประเภทข่าว: 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเจรจากรอบความร่วมมือด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะจากสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยนางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เดินทางไปปฏิบัติราชการที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ในการเดินทางครั้งนี้ นาย Fu Xing Guo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจัดตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ ซึ่งผลการประชุมหารือ ได้เห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมข้าราชการระหว่างกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายหารือรูปแบบและรายละเอียด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะประสานงานในรายละเอียดต่อไป

ประเภทข่าว: