ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านอัตรากำลังคนภาครัฐ จัดทำแผนกำลังคนภาครัฐในอนาคตดำเนินการเกี่ยวกับอัตราที่เกษียณอายุราชการ และแนวทางการจัดสรรอัตราคืนให้แก่ส่วนราชการ

 

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2566 - 2570)

 
 
 

o ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารภาคผนวก (update)

 

 

 

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)

 
 
 
 

หมายเหตุ: การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรีให้นำไปคำนวณรวมกับสำนักงานปลัดกระทรวง

 
 
 

 


 

 
 
 
 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 
 
 
 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 
o กำหนดการ
o เอกสารประกอบการชี้แจง
 
 
 
 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการนำมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี