ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

#  แบบฟอร์ม พรก. 1 - 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่) NEW!
     คลิกดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6
                                       (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)  พรก. 1 - 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

      คำอธิบาย  พื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอปรับแบบ พรก. 4 โดยขอให้ส่วนราชการกรอกตำแหน่งพนักงานราชการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งแบบกรอบอัตรากำลังปกติ และแบบกรอบอัตรากำลังทดแทนเกษียณ


#  ส่งรายงานการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี...
              สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมด้วยชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมาที่ กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 1008.5/377 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
      
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม GEIS พร้อมคำอธิบาย ดังนี้
  1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบสรุปผลการจ้างพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)
         พร้อมคำอธิบาย
         
**2.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลำดับที่ 1 และ 2 แบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ
                   (GEIS) พร้อมคำอธิบาย
         **2.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลำดับที่ 3 แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี))
  * 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คู่มือการส่งออกข้อมูลจาก DPIS ไปยัง Microsoft Excel


   ตารางแสดงรายชื่อส่วนราชการที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ 
      
(ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2566)


# ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับใหม่..!
    เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

              ////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////


 # หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 2     


 # หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 1


# คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2563       


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
         กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.
 โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6633, 6665, 6643 
 
 

****************ระเบียบ ประกาศฯ หนังสือเวียนต่างๆ********************

>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ<

     การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

     การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

     การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

     ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

     สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

     การดำเนินการวินัยพนักงานราชการ

 

      พนักงานราชการศักยภาพสูง

             - หนังสือเเจ้งเวียน ที่ นร 1004.2/ว. คพร. 1
             - แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
             - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง

             - แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

 

      หมวดอื่นๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>หนังสือเวียน<

>อื่น ๆ<

 
**************************************************************
ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
 

**************************************************************