ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

บริการ HR อย่างมืออาชีพ

"คน" เป็นทุนมนุษย์และเป็นทรัพยากรในการบริหารที่มีคุณค่าที่สุด การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนทางปัญญาของคนในองค์การให้มีศักยภาพสูงและมีพลังในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน


โครงการหรือหลักสูตร ของเรา

นักบริหารระดับสูง (นบส.1)

การพัฒนาผู้บริหารของภาคราชการ เพื่อให้เป็นกลไกหลักสำคัญที่จะนำการขับเคลื่อนนโยบาย

ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง วิธีการแต่งตั้งบุคคลในงานราชการ

ข้าราชการบรรจุใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกำหนดตัวชี้วัด และ สมรรถนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ร้องทุกข์ บนหลักความถูกต้องและยุติธรรม

หลักสูตร ป.ย.ป.

เพื่อให้การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อเสนอ และเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

นักบริหารระดับสูง (นบส.2)

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเสริมสร้างฯ (สปชต.)

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะดังกล่าว เพื่อขวัญและกำลังใจ

ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ

การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธีและการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

E-learning

เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ถือเป็นวาระแห่งชาติ และทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ

การพัฒนาข้าราชการระหว่างสิงคโปร์และไทย

เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการไทยและสิงคโปร์ด้านภาวะผู้นำในระดับสากล

ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations

โครงการพัฒนาข้าราชการอาเซียนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

หลักสูตรที่พัฒนาให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมข้าราชการในการสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการการสอนงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำต้นแบบ

การโค้ชการโค้ช (Coaching) เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้บังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เนื่องจากสามารถดึงศักยภาพภายในของบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี