ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

           สำนักงาน ก.พ. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)
แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายรัฐบาล
           ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ภายในสำนักงาน ก.พ.
และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม

 

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2566

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2565

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2564

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2562

 

PDF icon01สรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2561