ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บริการ HR อย่างมืออาชีพ

"คน" เป็นทุนมนุษย์และเป็นทรัพยากรในการบริหารที่มีคุณค่าที่สุด การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนทางปัญญาของคนในองค์การให้มีศักยภาพสูงและมีพลังในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน


ภารกิจหลัก ของเรา

รับรองคุณวุฒิ

ตรวจสอบ รับรองคุณวุฒิ ปริญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ > ระบบรับรองคุณวุฒิ

การกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง วิธีการแต่งตั้งบุคคลในงานราชการ

ระบบการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกำหนดตัวชี้วัด และ สมรรถนะ

อุทธรณ์ร้องทุกข์

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ร้องทุกข์ บนหลักความถูกต้องและยุติธรรม

สอบภาค ก

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดสรรคนดีคนเก่ง > เว็บสอบภาค ก

ทุนรัฐบาล

เปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในการศึกษาต่อระดับสูง : ทุนรัฐบาล

ทุนฝึกอบรม

พัฒนาความรู้และทักษะสู่ความเป็นเลิศด้วยทุนอบรม วิจัย ดูงาน : ทุนรัฐบาล

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง

และอื่นๆ...

ระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียน ที่ใหญ่ที่สุดของสำนักงาน ก.พ. ค้นหาง่ายตามเลขหนังสือ ปีที่ออก หรือ หมวดหมู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด (DPIS/PPIS) เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด DPIS
เพิ่มโอกาสทำงานกับหน่วยงานราชการที่เว็บไซต์ job.ocsc.go.th
แบบสอบถามเรื่องความผูกพันของข้าราชการ สำหรับส่วนราชการนำไปปรับใช้ แบบสำรวจ