ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วินัยข้าราชการ

สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง และ พัฒนาให้ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาวินัย เพื่อให้ข้าราชการสามารถดำรงตนในราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎ ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีกทั้งเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สำนักมาตรฐานวินัยจึงมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

  • ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการ วิเคราะห์ การจัดทำสำนวน และจัดทำความเห็น
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์ วีธีการ กฏระเบียบ แนวทางการดำเนินการทางวินัย
  • ดำเนิน การเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ การดำเนินการทางวินัย มาตรฐานการลงโทษในกระทรวง กรมต่าง ๆ
  • เสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย

 

 

ข่าววินัยข้าราชการ