ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบฟอร์มข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ( update ปี 2566 )

แบบฟอร์มที่ 1  สำนักงานปลัดกระทรวงอื่น ๆ ยกเว้นกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์มที่ 2-1  ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบฟอร์มที่ 2-2  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มที่ 3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบฟอร์มที่ 4  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์มที่ 5  ส่วนราชการที่มีทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครู
แบบฟอร์มที่ 6-1  ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการครู
แบบฟอร์มที่ 6-2  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แบบฟอร์มที่ 6-3  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบบฟอร์มที่ 6-4  มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มที่ 6-5  สำนักงานอัยการสูงสุด
แบบฟอร์มที่ 7-1  สำนักงานศาลปกครอง
แบบฟอร์มที่ 7-2  สำนักงานศาลยุติธรรม
แบบฟอร์มที่ 7-3  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แบบฟอร์มที่ 7-4  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แบบฟอร์มที่ 8  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
แบบฟอร์มที่ 9-1  กรุงเทพมหานคร
แบบฟอร์มที่ 9-2  สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา
แบบฟอร์มที่ 9-3  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

 

แบบแสดงแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

แบบสำรวจตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560