ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิกที่นี่ : แบบฟอร์มคำร้องขอสำเนาผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สำนักงาน ก.พ. 

 

องค์ประกอบของระบบนักบริหารระดับสูง 

ระบบนักบริหารระดับสูง ประกอบด้วย

 • โครงสร้างตำแหน่งนักบริหารระดับสูง
 • การจัดทำบัญชี
 • กระบวนการเลือกสรรนักบริหารเพื่อการแต่งตั้ง
 • กลไกการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (นักบริหาร 9)
 • อำนาจในการแต่งตั้ง
 • การโยกย้ายสับเปลี่ยนนักบริหาร 9
 • การพัฒนานักบริหารระดับสูง
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดค่าตอบแทนของนักบริหารระดับสูง
 • แผนการนำระบบนักบริหารสูงมาใช้ในราชการพลเรือนไทย 
 • บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องระบบนักบริหารระดับสูง 
 

สมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง

สมรรถนะหลักทางการบริหารที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 จะต้องเข้ารับการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 12 ด้าน ดังนี้ 
 
1.ความรอบรู้ในการบริหาร  (Business  Acumen)
1.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing  Change) การริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อื่นในองค์กรให้นำความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ  โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการกำหนดขอบเขต ขั้นตอน  และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
1.2 การมีจิตมุ่งบริการ (Customer Service Orientation) ความมุ่งมั่นในการให้บริการ  ช่วยเหลือเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ โดยมุ่งหาความต้องการของผู้รับบริการ   กำหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนองความต้องการของผู้รับบริการในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
1.3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) สร้างแผนการปฏิบัติงานที่มีการระบุเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  กลยุทธ์  และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และในระดับปฏิบัติการ โดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา  ทรัพยากร  ความสำคัญเร่งด่วน และการคาดการณ์ถึงปัญหาและโอกาสที่อาจเป็นไปได้ด้วย
 

2. การบริหารอย่างมืออาชีพ  (Professional  Management)

2.1 การตัดสินใจ (Decision Making) การเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากข้อมูล โอกาส ปัญหา ประเมินทางเลือกและผลลัพธ์ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ  ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์แยกแยะ  ระบุประเด็นของปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ ทันต่อเหตุการณ์
2.2 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การระบุ กำหนดขอบข่ายและวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้หลักเหตุผลและประสบการณ์ประกอบกัน  เพื่อให้ได้ข้อสรุปการตัดสินใจ  แนวทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  อีกทั้งทำให้เห็นศักยภาพและแนวทางใหม่ ๆ
2.3 ความเป็นผู้นำ (Leadership) ารสร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร  โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร  ให้การสนับสนุนผู้อื่นทั้งในด้านการให้คำแนะนำ  และการให้อำนาจสามารถเจริญก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์กรในด้านทัศนคติ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
 

3. การบริหารคน  (Human  Resource  Management)

3.1 การปรับตัวและความยืดหยุ่น  (Adaptability  and  Flexibility) การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับทุกสถานการณ์  บุคคล  หรือ  กลุ่ม  ตามความต้องการของงานหรือองค์กร  สามารถทำความเข้าใจและรับฟังข้อความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน
3.2 ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร  (Communication) ทักษะและศิลปะในการรับรู้และจับประเด็นจากการฟังและการอ่าน  ตลอดจนทักษะในการถ่ายทอดความคิดและโน้มน้าวผู้ฟังและผู้อ่าน โดยการพูด การเขียน และการนำเสนอ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและได้รับการสนับสนุนเห็นด้วยอย่างชัดเจน
3.3 การประสานสัมพันธ์ (Collaborativeness) การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่เอื้อต่อการทำงานในองค์กร โดยสร้างความเคารพ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 

4. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result-based  Management)

4.1 การรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) สำนึกในบทบาทหน้าที่ มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อปฏิบัติงานตามการตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามข้อยืนยัน ที่ให้กับผู้อื่น ในขณะเดียวกันมีความพร้อมให้ตรวจสอบและพร้อมรับผิดชอบในผลการกระทำและการตัดสินใจ
4.2 การทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  (Achieving  Result) การบริหารการปฏิบัติงานให้ได้ผลสำเร็จทันการณ์ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผลผลิตและการบริหารที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 การบริหารทรัพยากร  (Managing  Resources) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ  (บุคลากร  ข้อมูล  เทคโนโลยี  เวลา  และทรัพยากรต้นทุนอื่น ๆ)  มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร  กลุ่มและบุคคล  โดยสามารถสอดรับกับความจำเป็นของการดำเนินการตามนโยบาย 

 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (update 31 มกราคม 2564)