ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

ข้าราชการบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หลักการและเหตุผล

  • นโยบายรัฐบาล :ข้อ 8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
  • แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบา
  • วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาข้าราชการ
  • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 และมาตรา 64 : ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
  • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 “ข้อ 8 การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ให้ดำเนินการในกระบวนการ (1) การปฐมนิเทศ... (2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง... (3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน...”

คลิก >> การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เอกสารดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "ต้นกล้าข้าราชการ"

Please wait

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ปฏิทินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" : ศูนย์กลางข้อมูลในการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน