ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

เลขาธิการ ก.พ. | Secretary General

อำนาจหน้าที่

 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.
 • เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
 • เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
 • รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6504

 • นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

 • ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
  รองเลขาธิการ ก.พ.

 • นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
  รองเลขาธิการ ก.พ.

 • นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

 • นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

 • นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

 • นางอรวรรณ คงธนขันติธร
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

 • นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร
  ที่ปรึกษาระบบราชการ