ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ธ.ค. 2561

5 years 6 months ago

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ก.พ.

เอกสารประกอบข่าว: PDF icon ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) , PDF icon กำหนดการประชุม, PDF icon สำเนาหนังสือเชิญ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561

5 years 11 months ago เอกสารประกอบข่าว: PDF icon สรุปรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 2560-2561, PDF icon 01รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60), PDF icon 02รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 พ.ย. 60), PDF icon 03รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60), PDF icon 04รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ม.ค. 61), PDF icon 05รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 28 ก.พ. 61), PDF icon 06รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 มี.ค. 61), PDF icon 07รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 เม.ย. 61), PDF icon 08รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 พ.ค. 61), PDF icon 09รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 มิ.ย. 61), PDF icon 10รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ก.ค. 61), PDF icon 11รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61), PDF icon 12รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 ก.ย.61), PDF icon 13รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ต.ค.61), PDF icon 14รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 พ.ย.61), PDF icon 15รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค.61), PDF icon 16รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ม.ค.62)